طی سال های گذشته به جهت افزایش راندمان تولید و مدرنیزه کردن دستگاهها و ماشین آلات و احداث سیلوهای گندم و آرد و تولید انواع آردهای مختلف و با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴ توسط مدیریت جدید حاج مختار قهری…